Şartlar ve KoşullarŞartlar ve Koşullar

Algemene Voorwaarden MasterMind Solar
KVK 71844163 BTW 153352826B02
1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van MasterMind Solar met betrekking tot de verkoop van zonnepanelen, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe. 2. Met MasterMind Solar is in deze voorwaarden bedoeld: MasterMind Solar, KvK-nr. 71844163. 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien deze door MasterMind Solar schriftelijk zijn aanvaard.

2. Overeenkomst 1. Alle offertes van MasterMind Solar zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende orderformulier/bestelformulier door MasterMind Solar is ontvangen en aanvaard. 3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan MasterMind Solar, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.

3. Levering, risico en eigendom 1. De door MasterMind Solar te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd. 2. Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen MasterMind Solar, of een door MasterMind Solar ingeschakelde derde, en koper. 3. Het niet naleven van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot de verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding. 4. Het risico voor de door MasterMind Solar te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1. 5. Alle door MasterMind Solar geleverde zaken blijven eigendom van MasterMind Solar tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen MasterMind Solar in verband met de onderliggende overeenkomst van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. 6. MasterMind Solar vergoed geen uren en/of dagvergoedingen voor vrij genomen tijd (zowel in dienstverband als o.b.v. zelfstandig ondernemerschap) indien de installatie door overmacht niet kan worden uitgevoerd op de ingeplande installatiedatum. MasterMind verplicht zich om de installatie bij uitstel binnen 4 weken opnieuw te plannen en installeren. 7. MasterMind Solar stelt geen vergoeding ter beschikking indien een installatie noodgedwongen moet worden uitgesteld. Enkel indien MasterMind Solar niet binnen 4 weken na de originele installatiedatum kan installeren zal MasterMind Solar een vergoeding voor de gemiste PV opbrengst ter beschikking stellen. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van een vergelijkbare installatie en aan €0,20 per kWh. 8. De koper is zelf verantwoordelijk voor een sterk internetbereik op de plaats waar de omvormer komt te hangen. MasterMind Solar is daarbij dus ook niet verantwoordelijk voor de werking van de Wifi/internet en het juist functioneren van de monitoring. 9. De koper is zelf verantwoordelijk voor de vergunningen zoals de omgevingsvergunning als deze nodig zijn, bijvoorbeeld als het gebouw een monument is, of als er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook wanneer zonnepanelen op open terrein worden geplaatst kan een vergunning vereist zijn.

4. Overmacht 1. MasterMind Solar is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door (weers)omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan MasterMind Solar van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan MasterMind Solar toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen. 2. In geval van overmacht aan de zijde van MasterMind Solar worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is MasterMind Solar bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5. Garantie 1. MasterMind Solar staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van MasterMind Solar. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. MasterMind Solar is hierbij niet verantwoordelijk voor de wachttijd die het vervangen/herstellen met zich meebrengt en zal deze verloren zonneuren (of andere zaken) dan ook niet vergoeden. 2. Bij aanspraken op garantie (zoals omschreven in de offerte) dient de originele (geprinte) factuur te worden overlegd. 3. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing. 4. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens MasterMind Solar vervalt. 5. Reclamaties ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens MasterMind Solar, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan. 6. Ieder recht op garantie vervalt indien: a. de door MasterMind Solar gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; b. de MasterMind Solar Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; c. koper of niet door MasterMind Solar ingeschakelde derden zonder toestemming van MasterMind Solar aan de MasterMind Solar Zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht; d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens MasterMind Solar niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; e. Uitgesloten van garantie zijn: •Schade aan de MasterMind Solar Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer. • Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van MasterMind Solar dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen • Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest. • Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d. • Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d. • Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden. • Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de MasterMind Solar Zonnepanelen. 7. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die MasterMind Solar van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van MasterMind Solar jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens MasterMind Solar.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. De aansprakelijkheid van MasterMind Solar in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie. 2. MasterMind Solar is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van MasterMind Solar of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van MasterMind Solar zelf is aansprakelijkheid van MasterMind Solar voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. 3. In alle gevallen waarin MasterMind Solar gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van MasterMind Solar, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van MasterMind Solar aan MasterMind Solar kunnen worden tegengeworpen, zullen door MasterMind Solar ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen. 5. De werknemers van MasterMind Solar of door MasterMind Solar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 6. Koper zal MasterMind Solar, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door MasterMind Solar van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens MasterMind Solar.

7. Betaling en zekerheid 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient 60% aanbetaling minimaal 7 dagen voor dag van levering en/of installatie plaats te vinden en 40% restantbetaling binnen 2 dagen na oplevering installatie. Indien de installatie niet geheel afgerond kan worden, door bijvoorbeeld defecte of incomplete materialen, mag de klant 10% van de restbetaling inhouden op zijn eindbetaling. 2. Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op. 3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van MasterMind Solar op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan MasterMind Solar per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente. 4. Indien MasterMind Solar geen internetkoppeling kan maken met de omvormer (door slecht/geen internet), maar de installatie wel werkend is, is de koper verplicht zich aan de betalingsafspraken te houden.

8. Annulering door koper 1. De koper kan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Na dit termijn is de koper verplicht om het systeem af te nemen en de kosten daarvan te betalen. Als koper de overeenkomst toch wilt annuleren, buiten het termijn van 14 dagen, is de koper verplicht om 15% van de verkoopsom (exclusief BTW) te betalen aan MasterMind Solar. 2. Als er een financiering is geregeld voor de koper door MasterMind Solar en de koper annuleert de bestelling na goedkeuring van de financiering (offerte wordt toegestuurd door Greenloans) is de koper € 250,-- excl. btw verschuldigd aan MasterMind Solar voor de werkzaamheden die MasterMind Solar heeft uitgevoerd m.b.t de financierings aanvraag van het zonnesysteem. 3. Voor zakelijke relaties waarbij er SDE subsidie aangevraagd moet worden, deze aantoonbaar goedgekeurd is maar de klant alsnog afziet van het zonnesysteem wordt er 5% van het maximale subsidie bedrag excl. btw in rekening gebracht voor de werkzaamheden die MasterMind Solar heeft uitgevoerd m.b.t. de subsidie aanvraag.

9. Ontbinding door MasterMind Solar 1. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft MasterMind Solar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 2. Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft MasterMind Solar recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

10. Privacy MasterMind Solar verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt MasterMind Solar voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via [email protected].

11. Geschillen en toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

MasterMind Solar

Yenilenebilir Enerjinin Gücü

En iyi miras yaşanabilir bir dünyadır.

Paketleri İncele
MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland

Toplam 158 projeye imza attık.

Üretim / KwH 71% ± Tasarruf

790.859

790.859 KwH ile

€ 241.052 Tasarruf

Neden Biz?

BAŞARILARIMIZ

MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland
0

Proje

MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland
0

Mutlu Müşteri

MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland
0

KwH Üretim

MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland
0

€ Tasarruf

© Copyright 2018 - 2023, All right reserved by MasterMind Solar

to Top
MasterMind Solar Güneş Panelleri Gratis Zonnepanelen, solar zonnepanel, zonnepanelen, solar panel, solar panels, Gratis Zonnepanelen in Nederland
MasterMind Solar
Bizimle Sohbet Edin...
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
02:11
+31687537085
×
Yardım mı Lazım?